ĐẠI VIỆT BÁCH BINH BẢO TÀNG

Kiếm là vua của các loại binh khí

Đao là nguyên soái của trăm quân

Thương là vua ngoài trận mạc

Cao thủ chi binh

Sát thủ chi binh

Xạ thủ chi binh

Dũng nghĩa chi binh

Bảo vệ sinh mệnh

Công thành chi binh

Thủy chiến chi binh

Hỏa công chi binh